Sprawozdanie wójta, burmistrza  lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do projektu rozporządzenie Ministra Środowiska, który określa wzór rocznego sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (na podstawie projektu rozporządzenia z dnia 27 października 2011r).

Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska weryfikują dane zawarte w sprawozdaniu. W przypadku gdy sprawozdanie, sporządzone byłoby nierzetelnie, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni.

Gmina, która przekazuje po terminie sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Wzór sprawozdania wg projektu rozporządzenia liczy 4 strony, podzielony został na 10 tematycznych działów:

Dział I zawiera nazwę gminy, której samorząd składa sprawozdanie.

Dział II dotyczy informacji o rodzaju i masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji), o sposobie ich zagospodarowania, a także wskazanie instalacji, do której zostały one przekazane. Ponadto odpady muszą podzielone zgodnie z katalogiem odpadów.

Z dodatkowym podziałem na obszary miejskie i wiejskie należy podać masę  odpadów o kodzie 20 03 01 (niesegregowane/zmieszane odpady komunalne): łącznie, poddaną składowaniu oraz poddaną innym niż składowanie procesom przetwarzania.

Dział III zawiera informację o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz nieprzekazanych do składowania (trzeba wskazać sposób zagospodarowania. W obu przypadkach musi być podana nazwa i adres składowiska, na które przekazano wyżej wymienione odpady.

Dział IV informuje o poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Dział V zawiera dane o osiągniętych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych w zakresie takich informacji jak:

  • kod i rodzaj odebranych odpadów,
  • łączna masa odpadów,
  • masa odpadów poddanych recyclingowi,
  • masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia

Ponadto procentowo należy określić osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Dział VI dotyczy  poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odebranych z terenu gminy innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zawiera następujące informacje:

  • kod i rodzaj odebranych odpadów,
  • łączna masa zebranych odpadów,
  • masa odpadów poddanych recyclingowi,
  • masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia,
  • masa odpadów poddanych odzyskowi innymi metodami niż recykling i ponowne użycie.

Należy, również procentowo, określić osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Dział VII podmiot składający sprawozdanie obowiązany jest wskazać liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrane zostały odpady komunalne.

Dział VIII podmiot składający sprawozdanie wskazuje tych właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Dział IX dotyczy informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy, z podziałem na ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe.

Dział X zawiera dane osoby wypełniającej sprawozdanie.

Wg projektu rozporządzenia wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.