Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do projektu rozporządzenie Ministra Środowiska, który określa wzór sprawozdania dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (na podstawie projektu rozporządzenia z dnia 27 października 2011r).

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

przekazuje nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5000 zł;

– przekazuje po terminie sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Wzór sprawozdania wg projektu rozporządzenia liczy 4 strony, podzielony został na 9 tematycznych działów:

Dział I zawiera dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który składa sprawozdanie m.in. oznaczenie nazwy, siedziby, adresu, NIP i REGON.

Dział II dotyczy informacji o rodzaju i masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji), o sposobie ich zagospodarowania, a także wskazanie instalacji, do której zostały one przekazane. Ponadto odpady muszą podzielone zgodnie z katalogiem odpadów.

Z dodatkowym podziałem na obszary miejskie i wiejskie należy podać masę  odpadów o kodzie 20 03 01 (niesegregowane/zmieszane odpady komunalne): łącznie, poddaną składowaniu oraz poddaną innym niż składowanie procesom przetwarzania.

Dział III zawiera informację o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz nieprzekazanych do składowania (trzeba wskazać sposób zagospodarowania. W obu przypadkach musi być podana nazwa i adres składowiska, na które przekazano wyżej wymienione odpady.

Dział IV informuje o ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, informację wypełniają tylko niektóre podmioty odbierające odpady komunalne.

Dział V zawiera dane o osiągniętych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych w zakresie takich informacji jak:

  • kod i rodzaj odebranych odpadów,
  • łączna masa odpadów,
  • masa odpadów poddanych recyclingowi,
  • masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia

Ponadto procentowo należy określić osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Dział VI dotyczy  poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odebranych z terenu gminy innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zawiera następujące informacje:

  • kod i rodzaj odebranych odpadów,
  • łączna masa zebranych odpadów,
  • masa odpadów poddanych recyclingowi,
  • masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia,
  • masa odpadów poddanych odzyskowi innymi metodami niż recykling i ponowne użycie.

Należy, również procentowo, określić osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Dział VII podmiot składający sprawozdanie obowiązany jest wskazać liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrane zostały odpady komunalne.

Niektóre  podmioty odbierające odpady komunalne, jest zobowiązany dołączyć do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Dział VIII podmiot składający sprawozdanie wskazuje tych właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Dział IX zawiera dane osoby wypełniającej sprawozdanie.

Wg projektu rozporządzenia wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.